همه چیزرا همگان دانند …

همه چیزرا همگان دانند
حکومت برپایه دانائی ِهمگان
نه برپایهِ دانائی الله
همگان: کارگروکشاورزوآموزگاروپزشک و

Chashniha

https://bit.ly/2xULbsW ; http://www.jamali.info/alternate/020510_1

همه چیزرا همگان دانند حکومت برپایه دانائی ِهمگان نه برپایهِ دانائی الله همگان: تمام زندگی، همه فرد حیوانات، همه وجود …

 

 

آزادی، حق انتقاد از اسلام است

آزادی،
حق انتقاد از اسلام است

Scans

https://bit.ly/2s2qGEr ; http://www.jamali.info/ketabha/azadi-hagh-e-enteghad-az-part1.pdf
https://bit.ly/2IELSeY ; http://www.jamali.info/ketabha/AZADI-HAGHE-ENTEGHD-PART2.pdf
https://bit.ly/2s5N4wO ; http://www.jamali.info/ketabha/AZADI-HAGHE-ENTEGHAD-3.pdf

Chashniha

https://bit.ly/2IGyGSNhttp://www.jamali.info/alternate/220512_1